Functie 3

Psychosociale rehabilitatie


Met deze functie zetten we in op activering, herstel en sociale inclusie. Het komt er op neer bepaalde programma’s aan te bieden aan mensen met psychiatrische problemen die zich in een specifiek stadium van hun ziekte bevinden. Deze programma’s focussen op arbeid en vrijetijdsbesteding.
Binnen ons werkingsgebied verwijzen we hierbij naar arbeidszorgcentra, Trefpunt 4 (activiteiten- en ontmoetingscentrum) en de lokale dienstencentra. Ook binnen afdelingen van het P.Z. H. Hart en Beschut Wonen Ieper krijgt het herstelgericht werken een structurele plaats.

Deze specifieke programma’s kunnen worden opgestart naar aanleiding van of aanvullend bij de basisopdrachten uit de eerste functie. De programma’s kunnen ook een vervolg zijn op de interventies in de leefomgeving door de mobiele teams, gesitueerd in de tweede functie.

Wat gebeurt er in kader van functie 3?

  • We starten met een Psychosociaal Revalidatiecentrum.
  • We zetten, via een stuurgroep, in op arbeidsrehabilitatie, op basis van een beleidsnota.
  • We zetten initiatieven op in kader van herstelgericht werken.
  • Er loopt “een buddywerking”. Vrijwilligers (buddy’s) brengen op regelmatige tijdstippen een bezoek aan mensen met psychische moeilijkheden.
  • We nemen initiatief om de familiebetrokkenheid te verhogen.
  • We werken structureel samen met G.T.B. (Gespecialiseerde trajectbepaling en –begeleidingsdienst).
 


print top