Functie 1

Promotie van de geestelijke gezondheid, preventie, vroegdetectie, screening en diagnosestelling


Binnen deze functie vertrekken we niet van een leeg blad. Binnen het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg gebeuren reeds verschillende activiteiten en initiatieven rond sensibilisering, (vroeg)detectie en preventie. Wat er momenteel gebeurt binnen functie 1 krijgt een plaats en wordt op elkaar afgestemd.

Wat gebeurt er in kader van functie 1?

Het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg heeft een beleidsnota uitgewerkt waarin beschreven staat hoe we binnen het netwerk rond die functie (zullen) werken.
We gaan alvast in op volgende behoeften:

  • De doorverwijsfunctie: de afstemming verbeteren en zicht hebben op wie naar waar doorverwezen kan worden.
  • Ondersteuning bieden aan eerstelijnsmedewerkers bij (helpen) detecteren van psychische problemen.
  • Het werken rond taboedoorbreking en nood aan drempelverlaging binnen de hulpverlening en bij de algemene bevolking.
  • De regio scoort hoog inzake suïcide en suïcidepogingen. Initiatieven in het kader van preventie en (vroeg)detectie krijgen dan ook een duidelijke plaats.

Een stuurgroep staat in voor de verdere uitwerking en opvolging.

Meer informatie: raadpleeg de beleidsnota.

We doen dit onder meer door...

  • ... initiatieven in kader van sensibilisering en beeldvorming af te stemmen en verder te ontwikkelen. Hierbij worden onder meer acties en initiatieven in het kader van de Week Geestelijke Gezondheid (= week van 10 oktober) gestimuleerd en uitgewerkt.
  • ... het opzetten van een vormingsaanbod deskundigheidsbevordering in het omgaan met mensen met psychiatrische problemen. We richten ons hierbij op medewerkers uit de eerstelijn- en welzijnszorg, werkzaam binnen het werkingsgebied.
  • ... in te zetten op suïcidepreventie.
  • ... de projecten zoals de “eerstelijnspsychologische functie” en het VDIP-project (vroege detectie en interventie van psychose) te implementeren binnen deze functie. Zo zetten we concreet in op preventie en vroegdetectie.
  • ... Psychiatrische Thuiszorg regio Ieper – Diksmuide te laten functioneren als “aanspreekpunt voor geestelijke gezondheidszorg”.

 

 


print top