De Stroom

1. Doelgroep


 • De afdeling richt zich op volwassenen met een persoonlijkheids- en/of stemmingsstoornis en/of uitgesproken persoonlijke stijl, gekenmerkt door een starre manier van denken, emotioneel onevenwicht en stellen van destructief gedrag naar zichzelf en/of in contact met anderen.
 • De behandeling kan zowel residentieel als in dagbehandeling.

2. Werkmodel


 • Het werkmodel is een vermenging van enerzijds de begeleidingsvisie en anderzijds de bejegeningsvisie. Hoe meer beide elkaar overlappen, hoe meer kans op een efficiënte begeleiding en outcome van de patiënt.
 • Alle begeleidingsinterventies zijn gebaseerd op een gedragstherapeutisch kader. We hanteren verschillende behandelmodellen:
  • de schemagerichte benadering van Jeffrey Young
  • dialectische gedragstherapie (DGT) van Marscha Linehan
 • De psychotherapeutische richting is telkens afhankelijk van de zorgbehoeften en noden van de persoon. Hierbij kan het accent liggen op inzichtgevend werken, veranderingsgericht werken en het leren omgaan met kwetsbaarheden.
 • De bejegening is gestoeld op de BOKS-BANT-methodiek van Martin Appelo en wordt vertaald in de 10 bakens van De Stroom die als referentiekader dienen om de dagdagelijkse werking te organiseren.
 • We streven naar een maximale wisselwerking tussen het therapeutisch aanbod en het oefenen binnen het leefklimaat. Om dit te realiseren hanteren we het co-therapeutschap als katalysator.

3. Verloop van de behandeling


 • Bij de aanvang is een kennismaking voorzien met de behandelende psychiater en de verschillende teamleden met hun therapieaanbod. Op basis hiervan wordt een weekprogramma opgemaakt.
 • Door individuele gesprekken, observaties en samenwerken in het leefklimaat krijgen we samen met de patiënt zicht op hun sterktes en kwetsbaarheden.
 • Van daaruit formuleren we wensen, doelstellingen en acties die gebundeld worden in een individueel werkplan.
 • Op geregelde tijdstippen evalueren we het individuele werkplan, door de patiënt geformuleerd, in samenspraak met het team en sturen bij waar nodig.
 • Afhankelijk van het stadium van de behandeling zullen de accenten van het werkplan verschillen:
  • Verder bouwen aan het omgaan met kwetsbaarheden, het probleemoplossend vermogen stimuleren, het gezond invullen van tijd, adequaat omgaan met zichzelf en anderen, groeien in wat goed loopt.
  • Bestendiging via het inoefenen van de aangeleerde en gekende vaardigheden binnen het leefklimaat van de afdeling
  • Vertaling naar woon- en/of werksituatie inoefenen
  • In samenspraak met patiënten worden belangrijke derden/familieleden betrokken bij het behandelproces.
 • In functie van ontslag wordt samen met de patiënt een hervalpreventieplan op maat opgesteld.
 • Indien nodig wordt samenwerking met externe voorzieningen opgestart ter ondersteuning na ontslag.

4. Verantwoordelijken


 • Psychiater: dr. Josfien Top
 • Hoofdverpleegkundige: Guy Decaluwe
 • Psychologen: Marlies Boeraeve
 • Maatschappelijk werkers: Kimberly Gesquiere
print top