De Rede - dagbehandeling voor psychische zorg

1. Doelgroep


De Rede is een opnameafdeling voor volwassenen gericht op dagbehandeling. De focus ligt op een laagdrempelig zorgaanbod voor patiënten met een mild tot matig psychische en/of psychiatrische zorgvraag. Voldoende contact met de realiteit en voldoende zelfcontrole op vlak van eigen veiligheid en middelengebruik dienen aanwezig te zijn. Een voorafgaande residentiële opname is niet nodig.

2. Werkmodel


 

 • Vanuit het biopsychosociaal model zoekt het multidisciplinaire team samen met de patiënt en zijn context naar de factoren die hebben geleid tot het ontstaan en de toename van de klachten en de psychische lijdensdruk. Daarnaast worden ook in nauw overleg vaardigheden en hulpmiddelen aangereikt hoe hiermee omgegaan kan worden. Indien nodig wordt medicatie opgestart in overleg met de patiënt.
  Via het cognitief gedragstherapeutisch behandelmodel wordt er gewerkt aan bewustwording van negatieve denkpatronen en hoe men deze kan bijsturen om in het dagelijks leven beter te kunnen functioneren.
 • Naast deze modellen worden ook volgende principes gehanteerd:
  • Er wordt gestreefd om een gepaste zorgvorm op te starten die haalbaar is om aan de hulpvraag van de patiënt tegemoet te komen.
  • We hanteren een krachtgerichte bejegening waarbij we iedere patiënt zien als iemand die kan groeien en mogelijkheden heeft tot veranderen. Dit vormt de basis voor de start van een werkzame en duurzame therapeutische relatie.
  • Motivationele en oplossingsgerichte gespreksvoering staat voorop om de hulpvraag van de patiënt te detecteren, positief te herformuleren en hoop in herstel levendig te houden.
  • Centraal staan het vertrouwen in de patiënt en het gebruik van zijn of haar verantwoordelijkheid.
  • We zien de samenwerking tussen patiënt, zijn context en andere hulpverleners als essentiëel om een gepersonaliseerd traject op te zetten en toe te werken naar ontslag en het voorkomen van herval.
 • De verschillende principes en modellen lenen zich ertoe om te spreken over een traject op maat van de patiënt.

 

3. Verloop van de behandeling


 

// Intakefase

 

We hechten belang aan laagdrempeligheid en snel tegemoet komen aan de hulpvraag van de patiënt.

Na aanmelding wordt binnen de week een verkennend gesprek gepland met de hoofdverpleegkundige. Het doel van dit gesprek is na te gaan of dagbehandeling haalbaar is en een antwoord kan bieden op de hulpvraag. Na het verkennend gesprek is er overleg met de psychiater en wordt ofwel dagbehandeling opgestart of een andere geschikte zorgvorm binnen of buiten het ziekenhuis voorgesteld.

Er volgt een kennismakingsgesprek bij een verpleegkundige waarin een persoonlijk traject naar de effectieve start wordt vastgelegd. Tevens wordt informatie gegeven over de werking van De Rede, een rondleiding aangeboden en kunnen vragen verhelderd worden.

// Behandelfase

De Rede bestaat uit 2 leefgroepen waarbinnen maximum 20 mensen kunnen verblijven. Beide leefgroepen hebben een identieke visie en werking. Bij opname kom je in 1 van de leefgroepen terecht.

Via de opbouw van de therapeutische relatie en het opmaken van de balkmetafoor, krijgen de patiënt en de hulpverlener zicht op verwachtingen, sterktes, kwetsbaarheden en stressoren. Via een gepersonaliseerd therapieaanbod van +/- 8-weken (zowel in groep als individueel) worden enerzijds de hulpvraag en doelstellingen verder verfijnd en anderzijds een zorgaanbod op maat uitgewerkt in een werkplan. De focus van het therapieaanbod ligt in eerste instantie op stabilisatie, identificeren van mogelijkheden, sterktes en probleemgebieden, diagnostiek en educatie.

De focus van het verdere individuele en groepstherapieaanbod ligt op verder inzicht verwerven, het bevorderen van herstel op klinisch, functioneel, maatschappelijk en persoonlijk gebied en het voorkomen van herval. Via evaluatie van persoonlijke doelstellingen wordt de voortgang van het behandelproces in kaart gebracht en waar nodig bijgestuurd.
Ontslagvoorbereiding met al dan niet ambulante ondersteuning of oriëntatie naar een vervolgtraject, wordt op maat uitgewerkt.

 

4. Verantwoordelijken


 • Psychiaters: dr. Josfien Top
 • Hoofdverpleegkundige: Geoffrey Minne
 • Psychologen: Pauline Lippens, Alain Lefevere
 • Maatschappelijk werkers: Marjan Callewaert, Iris Heughebaert
print top