De Wering

1. Doelgroep


Gerontopsychiatrische patiënten (65+) met een geringe zorgbehoefte, die langdurige behandeling nodig hebben voor psychose of voor persoonlijkheidsproblemen.

2. Werkmodel


Rehabilitatie:
We richten ons voornamelijk op het behoud en ontwikkelen van de individuele mogelijkheden van de patiënt en maken hierbij gebruik van de ontwikkelingsgerichte en omgevingsgerichte principes van het rehabilitatiemodel.
Tevens bieden we een veilig leefklimaat aan met voldoende aandacht voor de individuele levensgeschiedenis.

3. Verloop van de behandeling


In een kennismakingsgesprek wordt nagegaan welke leefgroep voor de persoon het meest geschikt is.

// De behandeling van de gerontopsychiatrische patiënt bestaat uit

  • Het bieden van een veilige en voorspelbare leefomgeving.
  • Wij houden rekening met de individuele draagkracht en de blijvende kwetsbaarheid van de patiënt om zo de restcapaciteiten maximaal te onderhouden.
  • Er is geen maximale verblijfsduur.

// Uitstroom

De meeste gerontopsychiatrische patiënten kunnen verwezen worden naar een Woon- en Zorgcentrum of RVT als geen psychiatrische begeleiding meer vereist is of als de behoefte aan lichamelijke zorg primeert.
Sommige patiënten kunnen toch nog naar een zelfstandiger woonvorm georiënteerd worden.

4. Verantwoordelijken


  • Psychiater: Dr. Tine Verdée
  • Hoofdverpleegkundige: An Margodt
  • Psycholoog: Fons Deseyne
  • Maatschappelijk werker: Kimberly Deseure

print top