» Zorgaanbod » Sectoren en afdelingen » Crisiseenheid
 

Crisiseenheid

1. Doelgroep


 • De Crisiseenheid biedt residentiële en intensieve psychiatrische zorg aan volwassen patiënten die in een acute crisis verkeren. Dit betekent dat de persoon (in en met zijn directe omgeving) er niet in slaagt een oplossing voor zijn huidige moeilijkheden te vinden.
 • Ook patiënten die in een toestand van urgentie verkeren, kunnen op de Crisiseenheid terecht. Er is bij hen, indien er niet onmiddellijk ingegrepen wordt, kans op schade.
 • Wij werken samen met de spoedgevallendienst van het Jan Yperman Ziekenhuis, waar onder meer mensen met intoxicaties eerst behandeld worden.
 • Patiënten die onder het statuut van gedwongen opname opgenomen worden, starten hun opname op de Crisiseenheid.
 

2. Werkmodel


 • De Crisiseenheid is de gesloten afdeling van het ziekenhuis, met een capaciteit van 10 bedden.
 • Globaal wordt er gewerkt met het bio-psycho-sociale model met het accent op probleemverkenning.
 • De patiënt als persoon staat centraal en er is aandacht voor de context van de persoon.
 • De visie en zorgfuncties van de Crisiseenheid hebben tot doel dat de patiënt evolueert tot een toestand waarbij hij zich bewust wordt van de crisis die hij meemaakte en terug zijn zelfcontrole herwint.
 

3. Verloop van de behandeling


 • Een verblijf op de Crisiseenheid is vaak voor de patiënt en zijn directe betrokkenen een erg ingrijpende gebeurtenis. Het informeren en geruststellen van patiënt en zijn omgeving is dan ook heel belangrijk.
 • Bij iedere opname wordt nagegaan of de patiënt in een toestand van urgentie verkeert. Hierbij wordt via observatie, gesprek, informatie van derden, screeningsinstrumenten,… steeds een eerste risico-inschatting gemaakt. Daarnaast gebeurt een uitgebreide lichamelijke screening met o.a. standaard onderzoeken zoals een labo en ECG.
 • Eens de patiënt de voeling met de realiteit voldoende herwonnen heeft, wordt er geprobeerd om zoveel mogelijk zijn problemen, zijn hulpvraag en zijn motivatie tot behandeling in kaart te brengen.
 • Zodra dit mogelijk is, wordt een voorlopig behandel- en/of nazorgplan aangeboden aan de patiënt en zijn omgeving.
 • Afhankelijk van de noodzaak kan het verblijf op de Crisiseenheid variëren van enkele uren tot enkele dagen. Aan patiënten die langer op de afdeling verblijven, wordt intensieve behandeling aangeboden.

// Instroom

 • Rechtstreeks via doorverwijzing van externe instanties (zoals huisartsen, psychiaters, andere diensten, …)
 • Vanuit andere afdelingen in het ziekenhuis

// Uitstroom

 • Ontslag, al dan niet met een gerichte doorverwijzing naar een andere vorm van residentiële opvang of ambulante begeleiding.
 • Doorverwijzing naar andere afdelingen van het ziekenhuis naargelang de problematiek.
 • Oriëntering naar de afdeling van oorsprong.
 • Bij iedere patiënt die de afdeling verlaat, worden de toekomstige en huidige zorgverleners betrokken.

4. Verantwoordelijken

 • Psychiaters: dr. Katrien Verstraete (coördinator), dr. Carl Engelhard
 • Hoofdverpleegkundige: Tom Demuynck
 • Psychologen: Jan Dejonghe (tijdelijk Kyra Olivier), Pieter Naert
 • Maatschappelijk werkers: Els Landuyt, Kimberly Deseure
 
print top