Opdrachtsverklaring

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart is een gespecialiseerd, middelgroot ziekenhuis dat een antwoord wil geven op de vraag naar gedifferentieerde psychiatrische zorgverlening binnen de regio. Daarvoor bieden wij intramurale en semi-murale diensten aan. Als eigentijds, dynamisch ziekenhuis beogen wij deskundigheid en verantwoordelijkheidszin te integreren in een warmmenselijke omgang waarin persoonsvriendelijkheid, wederzijds respect en authenticiteit centraal staan. Gegroeid vanuit de congregatie van de zusters van de Bermhertigheid Jesu en geïnspireerd door de christelijke mens- en levensvisie willen wij doorheen onze werking een hartelijke en diepmenselijke bejegening realiseren.

Het ziekenhuis wil een kwalitatief hoogstaande behandeling op maat van elke individuele patiënt aanbieden. In onze multiculturele samenleving nemen wij de hulpvraag van elke patiënt ernstig. Onze behandeling drukt zich uit in een totaalzorg met aandacht voor de fysieke en psychische, relationele en maatschappelijke, ethische en zingevende dimensies van het bestaan. Daarom investeren wij ook in de begeleiding van de familie en de naaste omgeving.
In de behandeling worden binnen een veilig klimaat – gewaarborgd door de zorg voor de privacy - de betrokkenen zo veel mogelijk beschouwd als gelijkwaardige partners. Vanuit een luisterende houding en met een fundamenteel respect voor hun persoon werken we samen aan een zinvol levensperspectief.
De infrastructuur en de omgeving waarbinnen de zorgverlening gebeurt vinden wij belangrijk. Daarom streven wij naar kwaliteitsvolle ondersteunende diensten die zich betrokken voelen bij de zorg voor de patiënten.
Dat alles willen wij milieubewust en economisch verantwoord realiseren door altijd af te wegen wat wenselijk en wat haalbaar is.

Alle medewerkers van ons ziekenhuis dragen bij tot een goede werkomgeving. Een open communicatie op en tussen alle niveaus bevordert een goede werksfeer.
Als medewerkers zijn wij gelijkwaardig en vullen wij elkaar aan. Elke functie heeft haar belang in het bredere geheel. In onderling vertrouwen en door flexibele samenwerking willen wij ons gemeenschappelijk project realiseren.
Voor de medewerkers wordt gezocht naar voldoende ontplooiingskansen, met ruimte voor overleg, bevestiging en mogelijkheid tot vorming. Vanuit deze geest streeft het beleid naar werkzekerheid.
Dit alles veronderstelt dat wij ons samen engageren voor de basiswaarden van ons ziekenhuis.

Rekening houden met de continuïteit in de zorg betekent dat wij constructief samenwerken met de overheid en met andere voorzieningen, soms onder vorm van gemeenschappelijke projecten.
Verwevenheid met de maatschappij is wezenlijk voor onze zorg en daarom willen wij een ziekenhuis zijn met een lage drempel. Het verder uitbouwen van de vrijwilligerswerking maakt daar deel van uit. Wij staan open voor organisaties en verenigingen zowel in de directe als ruimere omgeving. Daarnaast kiezen wij voor een uitwisseling van kennis en ervaring met scholen en organisaties die bijdragen tot de geestelijke gezondheid.
Wij engageren ons om de belangen van de psychiatrische patiënt te behartigen in een bredere maatschappelijke context en op te komen voor zijn rechten

Toekomstgericht willen wij onze identiteit verder uitbouwen en de deskundigheid van de dienstverlening steeds verbeteren. Daarbij zullen antwoorden op nieuwe noden geworteld worden in de basiswaarden. Menselijke en kwaliteitsvolle bejegening blijven daarin centraal staan. Wij geloven dat binnen deze context het hart voor de psychisch lijdende mens een concrete vertaling krijgt.

1 januari 2001